shadow_left
Logo
Shadow_R
   
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ OFFICE PLUS - МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

 

  А К Т У А Л И З А Ц И И                                                                                               ИНСТРУКЦИИ И ВЪПРОСИ   

                         

        Модул СЧЕТОВОДСТВО е комплексна система за организиране фирменото счетоводство на предприятието.

         Модул СЧЕТОВОДСТВО предоставя следните възможности: 

 • Завеждане и отчитане на неограничен брой фирми.
 • Обобщаване информацията от всички дейности и процеси във фирмата. В комбинация с модул СКЛАД и модул ЗАПЛАТИ има възможност за прехвърляне на вече осчетоводени документи
 • Синтетично и аналитично ниво на отчетност за всички счетоводни сметки.
 • Зададен в програмата образец на индивидуален сметкоплан и възможност за бързо и лесно модифициране на счетоводните сметки и салда, независимо от текущия период.
 • Организация на осчетоводяванията по създадени от потребителя Папки.
 • Въвеждане и редакция на счетоводни записвания и документи независимо от текущия период, без да са необходими сторниращи операции.
 • За по бърза и  оперативна работа възможност за използване на шаблонни операции при осчетоводяване.
 • Автоматизирано изписване на отчетната стойност  материални сметки.
 • Автоматизирано осчетоводяване на операции свързани с валутни преоценки.
 • Автоматизирано приключване на сметки от Раздел VІ-“Сметки за разходи”  и Раздел VІІ-“Сметки за приходи”, със настроени от потребителя приключващи сметки
 • Автоматизирано извеждане на Годишни финансови отчети (Баланс, ОПР, ОПП, Отчет за собствения капитал) с  възможност за предварително настройване.
 • Извеждане и печат на справките за ДДС (Дневник за покупките, Дневник за продажбите, Справка-декларация, VİES Декларация, Бланка за приспадане на ДДС), проверка за грешки в данъчната програма и запис на магнитен носител.
 • Извеждане на  систематични и хронологични регистри, съобразени с приложимите счетоводни стандарти(оборотни ведомости, хронологични ведомости, дневник главна книга,и др)
 • Опростен и бърз начин на работа, с цел ефективно управление на фирмената дейност.
 • Работа в мрежов режим.
 • Всяка информация въведена в програмата може да бъде експортирана във формат подходящ за  Word  или  Excel.