shadow_left
Logo
Shadow_R
   
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ OFFICE PLUS - МОДУЛ ЗАПЛАТИ Печат Е-мейл

                                                                                                                    

  А К Т У А Л И З А Ц И И                                                                 ИНСТРУКЦИИ И ВЪПРОСИ

 

Модул ЗАПЛАТИ е всеобхватна система за отчитане личния състав и работните заплати в предприятието.

Модул ЗАПЛАТИ предоставя следните възможности :

 • Опростен и бърз начин на работа, с цел ефективно управление на фирмената дейност.
 • Завеждане и отчитане на неограничен брой фирми.
 • Подробно въвеждане и настройка информацията за служителите в предприятието.
 • Извеждане на екран и печат на Трудови договори, Допълнителни споразумения и Заповеди за освобождаване за всеки служител.
 • Извеждане на екран, печат и запис на магнитен носител на Уведомления по чл.62, ал.4 и по чл.123 ал.3
 • Въвеждане на отпуски (платени и неплатени) и детайлни справки за всеки служител.
 • Автоматизирано следене на трудов, професионален стаж и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (Клас).
 • Настройка на длъжностите в предприятието по желание на  потребителя.
 • Начисляване и автоматизирано изчисление на работните заплати и осигуровки, за всеки служител
 • Генериране на Опис и Придружително писмо, за всички видове болнични и запис на магнител носител.
 • Извеждане на екран и печат, на най-често използваните служебни бележки и удостоверения (месечни, за детски , при напускане, годишна)
 • Отчитане на : граждански договори, договори за управление, работещи на 2 трудови договора и служители по чл.114 от КТ.
 • Осчетоводяване на работните заплати по предварително настроени от потребителя счетоводни сметки. Осчетоводяванията автоматично могат да се прехвърлят в модул Счетоводство.
 • Автоматизиран печат на платежни нареждания и искания;
 • Извеждане на екран, печат и запис на магнитен носител на Декларация 1 и  Декларация 6
 • Богат набор от справки – ведомост заплати, ведомост осигуровки за сметка на работника и работодателя,  и др.
 • Извеждане на екран и печат на информацията за служителите, необходима за попълване на статистическите отчети.
 • Автоматизирано изплащане на работни заплати с дебитни карти.
 • Работа в мрежов режим .
 • Всяка информация въведена в програмата може да бъде експортирана във формат подходящ за  Word  или  Excel.
Последна промяна ( 07 January 2009 )